Se Čtyřlístkem do světa poznávání a her

Pro školní vzdělávací program jsme si zvolili název, který vystihuje skutečnost, že v mateřské škole Čtyřlístek nabízíme dětem nové poznatky, zážitky, rozličné činnosti a aktivity s možností výběru a volby a zároveň klademe důraz na zdravé sociální prostředí vytvářející u dětí kladné citové prožívání a radost s hravého poznávání.

Vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, kompetence a stručnou vzdělávací nabídku. ŠVP je následně rozpracován do TVP. Pět integrovaných bloků ŠVP se základní, orientační charakteristikou ponechává třídním pedagogům dostatečný prostor k promyšlenému a tvořivému přístupu při plánování TVP s využitím ŠVP, RVP PV a nabízí následující možnosti plánování a tvorby TVP.

Pedagogové si volí způsob tvorby třídního vzdělávacího plánu (TVP) z  následujících možností: 

 1. tvorba a plánování vzdělávacího celoročního projektu (při plánování celoročního projektu, pedagog nevyužívá názvu integrovaných bloků v ŠVP, projekt si naplánuje do pěti dílčích celků, které budou obsahovat název, specifické vzdělávací cíle a očekávané kompetence, po dokončení dílčího celku probranou část zhodnotí tak, aby poskytovala zpětnou vazbu a následný směr k plánovanému záměru a splnění vzdělávacího cíle celoročního projektu.
 2. sestavením vzdělávacích podtémat (podtémata si sestavují třídní pedagogové)
 3. sestavením vzdělávacích podtémat doplněnými vloženými dílčími projekty:

   

Integrovaný blok

  1. Název:  Za Čtyřlístkem do školky
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na adaptaci dětí v novém prostředí nebo aklimatizaci po příchodu z prázdnin, na navazování nebo prohlubování vztahů mezi vrstevníky a dospělými, seznamování s prostředím mateřské školy, životem třídy, s pravidly i bezpečným chováním, na posilování počátečního prosociálního chování a postojů, respektování ostatních dětí, uvědomování si vlastní identity, vytváření si pozitivního vztahu k místu i prostředí, ve kterém žijí, vytváření si povědomí  o vlastní sounáležitosti se světem, společností, s živou i neživou přírodou, zaměřuje se na její proměnlivost od konce léta a do první poloviny podzimu. 
    

Integrovaný blok 

  1. Název:  Barevný podzim a zářivé Vánoce 
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na přírodní změny a proměny v říši rostlinné i živočišné v průběhu podzimního období a začátku zimy, na význam lidské práce, významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, sběru plodů a semen a jejich významu pro zvířata a ptáky v zimě. Dále se zaměřuje na zvyky a obyčeje a tradice tohoto období počínaje posvícením, dušičkami a obdobím předvánočním, vánočním a tříkrálovým.
    

Integrovaný blok

  1. Název: Čtyřlístek a paní Zima
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok provází děti zimním obdobím. Seznamuje je s rozmanitostmi počasí, zimní přírodou, životem lidí, zvířat a ptáků v zimě, správným oblékáním a zdravou výživou během tohoto období, zimními sporty, časovými pojmy, povoláními dospělých a zábavou lidí. 
    

Integrovaný blok:

  1. Název: Čtyřlístek a jaro 
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na objevování krás a zákonitostí probouzející se jarní přírody v říši rostlinné i živočišné, seznamuje děti s charakteristickými znaky počasí, zaměřuje se na ekologii (Den Země) a životní prostředí, na zvyky, obyčeje a tradice jara.
    

Integrovaný blok

  1. Název: Se Čtyřlístkem do světa
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na charakteristické znaky letního počasí (pranostiky „Medard“, voda v přírodě), poznávání živé i neživé přírody, poznávání blízkého i vzdáleného okolí školy, města i jiných měst, oslavy MDD, loučení se školáky, společné celoškolní akce, včetně akcí s účastí dětí z jiných mateřských škol, společné akce dětí a jejich rodičů.

    

Školní vzdělávací program v plném znění naleznete na nástěnce ve vstupní hale mateřské školy.